قالب جوش احتراقی

ابتدا قالب مناسب را بر روی هادیها مورد نظر ببندید. دیسک(پولکی)آلومینیومی را در محل مناسب و بر روی حفره انتهایی قالب قرار دهید. پودر جوش مورد نیاز برای اتصال را درون مخزن قالب بریزید. استارتر(چاشنی)احتراقی را بر روی پودر جوش ریخته بطوری که مقداری از آن بر روی دهانه قالب قرار داشته باشد، سپس درب قالب را ببندید. برای ایجاد احتراق فندک یا پریموس را نزدیک دهانه قالب گرفته و روشن کنید تا استارتر محترق شود. پس از احتراق، پودر جوش گرم شده و به دمای احتراق می رسد. سپس پودر ذوب شده وازطریق مجرای قالب به محل اتصال هدایت می شود.پس از انجام هر بارجوشکاری، قالب جوش بایستی توسط اسکریپر و فرچه مویی به دقت تمیز شود تا برای عملیات بعدی آماده شود.

ابتدا قالب مناسب را بر روی هادیها مورد نظر ببندید. دیسک(پولکی)آلومینیومی را در محل مناسب و بر روی حفره انتهایی قالب قرار دهید. پودر جوش مورد نیاز برای اتصال را درون مخزن قالب بریزید. استارتر(چاشنی)احتراقی را بر روی پودر جوش ریخته بطوری که مقداری از آن بر روی دهانه قالب قرار داشته باشد، سپس درب قالب را ببندید. برای ایجاد احتراق فندک یا پریموس را نزدیک دهانه قالب گرفته و روشن کنید تا استارتر محترق شود. پس از احتراق، پودر جوش گرم شده و به دمای احتراق می رسد. سپس پودر ذوب شده وازطریق مجرای قالب به محل اتصال هدایت می شود.پس از انجام هر بارجوشکاری، قالب جوش بایستی توسط اسکریپر و فرچه مویی به دقت تمیز شود تا برای عملیات بعدی آماده شود.

به آموج فرآیند خوش آمدید