سیم و تسمه های مسی

سیم و تسمه

سیم مسی یدون روکش ، سیم ارت با روکش سبز و زرد ، تمسه مسی

به آموج فرآیند خوش آمدید