انواع روشها جهت تعيين محل قرارگيري صاعقه گير وشعاع تحت حفاظت

طراحی_طاعقه‌گیر پسیو شعاع_حفاظتی زاویه‌حفاظتی گوی_غلطان روش_مش

انواع روشها جهت تعيين محل قرارگيري صاعقه گير وشعاع تحت حفاظت

به آموج فرآیند خوش آمدید

انواع روشها جهت تعيين محل قرارگيري صاعقه گير وشعاع تحت حفاظت

 

الف-روش زاويه حفاظتي     

ب-روش گوي غلطان

ج-روش مش

 

تعيين ماكزيمم مقدار شعاع گوي غلطان،ابعاد مش،زاويه حفاظتي باتوجه به كلاس حفاظتي

انواع روشها جهت تعيين محل قرارگيري صاعقه گير وشعاع تحت حفاظت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف-روش زاويه حفاظتي:

در اين روش شعاع پوششي صاعقه گيربا توجه به جدول  واشكال موجود تعيين مي گردد واين روش براي ساختمانهايي  با اشكال ساده مناسب است وداراي محدوديت هاي ارتفاع صاعقه گير مي باشد كه در شكل زیر نشان داده شده است.

 

 

                                              نمودار تعيين زاويه حفاظتي با توجه به كلاس حفاظتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:A    نوك صاعقه گير

B   : سطح مرجع

 :OC  شعاع تحد حفاظت

  :h1  ارتفاع صاعقه گير

 

حفاظت به روش سیم هوایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه اي از سازه هاي حفاظت شده توسط روش زاويه حفاظتي نشان داده شده است

ميله اتصال صاعقه گير هوايي(افقي)

2-سازه حفاظت شده

3-ناحيه حفاظت شده برروي زمين

4-سيم صاعقه گير افقي (صاعقه گير هوايي)

 

ب-روش گوي غلطان:در اين روش گوي با شعاع منطبق بر كلاس حفاظتي مورد نظر (مطابق جدول 1)بروي سازه تحت حفاظت حركت داده مي شود ودر محل برخورد گوي با سازه بايد از صاعقه گير استفاده شود. اين روش به منظور تعيين فضاي تحت پوشش صاعقه گير در زماني كه استفاده از روش زاويه حفاظتي امكان پذير نباشد،استفاده مي گردد.

 

.

 

نمونه اي از سازه هاي حفاظت شده توسط روش گوي غلطان نشان داده شده است.

 

 

ج-روش مش:جهت حفاظت سطوح تخت، شبكه مش با توجه به كلاس حفاظتي وابعاد مندرج درجدول 1 مطرح مي گردد.