سیستم TN-S

ارت TN-S توزیع PEN

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه حوزه کاربرد گسترده ایی دارد: نفت گاز پتروشیمی

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

 

سیستم TN-S

دراین سیستم هادی‌های نول و حفاظتی درکل سیستم از یکدیگر جدا مي‌باشند.

از معایب این سیستم این است كه در زمانیکه هادی حفاظتی مدار باز شود هیچ آشکار سازی وجود ندارد تا بتواند خطای ایجاد شده را مشخص نماید و تأسیسات بدون سیستم ارت خواهند ماند. در زمانی‌که خطای زمین بوجود آید در همه قسمت‌های هادی تأسیسات دردسترس، ممکن است ولتاژبه صورت خطرناکی افزایش یابد ودرنتيجه تجهیزات حفاظتی خطای زمین به مانند حالتي كه هیچ جریانی به زمین انتقال داده نمی‌شود عمل نكنند.

 

منبع: کتاب دانستنی‌های ارت، http://www.amoujgroup.com/fa/index.asp?p=FormView&id=16