پودر جوش احتراقی

بهترین نوع اتصال برای اتصالات دفنی در سیستمهای زمین، استفاده از جوش احتراقی است. بنابراستاندارد های روز دنیا تمامی اتصالات دفنی به جز اتصالات جوشی می توانند باعث قطعی و عبور نا صحیح جریان باشند. ایجاد اتصال مناسب، مقاومت در برابر خوردگی طول عمر بالا و سهولت در اجرا از مزایای جوش احتراقیمی باشد. جوش احتراقی بر روی انواع هادیها با استفاده از قالب های مخصوص و پودر جوش انجام می پذیرد.

بهترین نوع اتصال برای اتصالات دفنی در سیستمهای زمین، استفاده از جوش احتراقی است. بنابراستاندارد های روز دنیا تمامی اتصالات دفنی به جز اتصالات جوشی می توانند باعث قطعی و عبور نا صحیح جریان باشند. ایجاد اتصال مناسب، مقاومت در برابر خوردگی طول عمر بالا و سهولت در اجرا از مزایای جوش احتراقیمی باشد. جوش احتراقی بر روی انواع هادیها با استفاده از قالب های مخصوص و پودر جوش انجام می پذیرد.

به آموج فرآیند خوش آمدید