سیستم TN-C-S

ارت TN-C-S توزیع PEN

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه حوزه کاربرد گسترده ایی دارد: نفت گاز پتروشیمی

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

سیستم TN-C-Sسیستم TN-C-S

دراین سیستم دربخش تغذيه هادی های نول و حفاظتی با هم یکی شده و تنها یک هادی به نام PEN وجود داردولي دربخش تأسیسات مصرف کننده، هادی های نول و حفاظتی از یکدیگر جدا مي‌شوند. چندین اتصال زمین درطول این سيستم توصیه شده است.

این سیستم همچنین به سیستم حفاظتی ارت شده چند گانه معروف است. هادی PEN  به عنوان هادی مشترک نول و ارت در بخش تغذيه ارت شده است. ارت چند گانه تضمین می‌کند که اگر هادی، به هر دلیلی مدار باز شود بخش‌های هادی دردسترس، همچنان ارت شده باقی می‌مانند. تحت چنین شرایطی، ولتاژ منبع تغذیه بین فاز تأسیسات و هادی نول به صورت اساسی کاهش می‌يابد و مصرف کننده‌ها تغییرات ولتاژ غیر قابل قبولی را تجربه می‌کنند.

 

منبع: کتاب دانستنی‌های ارت، http://www.amoujgroup.com/fa/index.asp?p=FormView&id=16