نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه

به همت کمیته فنی شرکت آموج فرایند نرم افزار مدیریت ریسک حفاظت در برابر صاعقه آماده و رونمایی گردید. این نرم افزار بر مبنای استاندارد بین المللی IEC 62305-2 تدوین گردیده و ابزار مناسبی در اختیار طراح پروژه حفاظت در مقابل صاعقه میباشد.

به همت کمیته فنی شرکت آموج فرایند نرم افزار مدیریت ریسک حفاظت در برابر صاعقه آماده و رونمایی گردید. این نرم افزار بر مبنای استاندارد بین المللی IEC 62305-2 تدوین گردیده و ابزار مناسبی در اختیار طراح پروژه حفاظت در مقابل صاعقه میباشد.

به آموج فرآیند خوش آمدید