روش اندازه گيري مقاومت ویژه خاك

مقاومت_ویژه_خاك اندازه_گیری مقومت_زمین تست_چهارنقطه مقاومت_ارت تست_ونر

اندازه گيري مقاومت ویژه خاك

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

جهت طراحي ومحاسبه پارامترهاي سيستم زمين ازجمله مقاومت زمين ،پتانسيل هاي گام وتماس و ... نياز به داشتن مقاومت ويژه خاك مي باشد.

 

مقاومت ويژه خاك:

طبق تعريف مقاومت حجمي ازخاك به ابعاد 1×1×1 متر است، كه بين دوالكترود اندازه گيري شود و واحد آن اهم-متر می باشد.

مقاومت ويژه خاك بسته به نوع ودانه بندي خاك ، رطوبت ، دما ونمك موجود در آن متغيراست. ازآنجائيكه اكثر زمين‌ها داراي ساختار چندلايه مي باشند، لذا درطراحي سيستم‌هاي زمين ازمدل‌هاي دولايه و بيشتر استفاده  مي‌شود. با توجه به اينكه روش‌هاي محاسباتي براي مدلهاي 3 لايه وبالاتر پيچيده وزمان بر مي‌باشند اغلب از روش دولايه استفاده مي‌شود.

 

اندازه گيري مقاومت ويژه خاك:

بهترين ومناسب ترين روش اندازه گيري مطابق با استاندارد IEEE 81.2 روش 4 نقطه اي ونر (Wenner) مي باشد. دراين روش 4 عدد ميل كوتاه (حداكثر 50 cm) مطابق شكل 1  با فاصله يكسان درزمين كوبيده مي‌شود .

بين دوالكترود اول و چهارم جريان ac ارسال وبين الكترودهاي دوم وسوم ولتاژي اندازه گيري مي شود.

اندازه‌گيري به روش فوق درچند نقطه ازسايت و با فواصل مختلف انجام مي شود‌، درصورتيكه مقادير بدست آمده تفاوت چنداني نداشته باشد ،ميانگين مقادير گرفته شده و از روش تك لايه مي‌توان استفاده نمود.

درصورتيكه مقادير سنجيده شده متفاوت بوده وتغييرات با معني باشند، از روش دولايه مي‌توان استفاده نمود.