دریچه بازدید(حوضچه ارت) سیستم ارت

طبق استاندارد های مرتبط با مباحث سیستم زمین همچون IEEE 80 , BS 7430 تمامی سیستم های زمین باید محلی برای تست و اندازه گیری داشته باشند که این محل باید خاصیت قطع شوندگی داشته و توسط آن بتوان سیستم زمین را از تجهیزات جدا نموده و نیز برای گرفتن انشعاب و هم بندی بقیه سیستم های زمین از آن استفاده کرد. دریچه بازدید باید از لحاظ شیمیایی مقاوم بوده و از استحکام بالایی برخوردار باشد. آزمایش لازم برای دریچه بازدید طبق استاندارد IEC-62561-5 آزمون تحمل فشار می باشد که مقدار استاندارد آن برای مصارف مختلف متفاوت می باشد. برای مصارف سنگین مقدار استاندارد 30 کیلونیوتن و برای مصارف با وزن متوسط مثلا در حد اتومبیل مقدار استاندارد 15 کیلونیوتن و برای پیاده روها 4 کیلونیوتن گزارش شده است. مشخصات فنی • تحمل نیروی اعمالی تا 15 کیلو نیوتن ،آزمون بر اساس استاندارد IEC 62561-5 انجام گردید.

طبق استاندارد های مرتبط با مباحث سیستم زمین همچون IEEE 80 , BS 7430 تمامی سیستم های زمین باید محلی برای تست و اندازه گیری داشته باشند که این محل باید خاصیت قطع شوندگی داشته و توسط آن بتوان سیستم زمین را از تجهیزات جدا نموده و نیز برای گرفتن انشعاب و هم بندی بقیه سیستم های زمین از آن استفاده کرد. دریچه بازدید باید از لحاظ شیمیایی مقاوم بوده و از استحکام بالایی برخوردار باشد. آزمایش لازم برای دریچه بازدید طبق استاندارد IEC-62561-5 آزمون تحمل فشار می باشد که مقدار استاندارد آن برای مصارف مختلف متفاوت می باشد. برای مصارف سنگین مقدار استاندارد 30 کیلونیوتن و برای مصارف با وزن متوسط مثلا در حد اتومبیل مقدار استاندارد 15 کیلونیوتن و برای پیاده روها 4 کیلونیوتن گزارش شده است. مشخصات فنی • تحمل نیروی اعمالی تا 15 کیلو نیوتن ،آزمون بر اساس استاندارد IEC 62561-5 انجام گردید.

به آموج فرآیند خوش آمدید