مواد کاهنده مقاومت

مواد کاهنده مقاومت سیستم زمین ، دستیابی به مقاومت مناسب به هنگام گذر جریان الکتریکی از سیستم های زمین را با عملکرد خوب خود فراهم نموده و هدف اصلی سیستم زمین که همان حفاظت از جان انسان و تجهیزات می باشد را محقق می سازد. مشخصه ضروری زمین در مباحث سیستم زمین مقاومت ویژه خاک (اهم متر) است و نشانگر مقاومتی است که در هنگام عبور جریان الکتریکی در هر متر مکعب ایجاد می شودو عوامل متعددی نیز مانند دما، رطوبت، میزان نمک موجود بر روی آن تاثیر گذار خواهد بود. بنا بر این برای کاهش مقاومت و پایدار نمودن میزان مقاومت، استفاده از مواد کاهنده تولیدی این شرکت در مدل های پودری و ژله ای پیشنهاد می گردد. این مواد، رسانایی زمینی را که در آن الکترود های سیستم زمین دفن یاکوبیده شده اند افزایش داده ودر نتیجه کاهش چشمگیر مقاومت خاک حاصل می گردد. از دیگر مزایای این مواد می توان به قدرت بالای جذب و نگهداری رطوبت اشاره کرد، همچنین قدرت چسبندگی زیاد این مواد غیر خورنده به الکترود مانع از جدا شدن مواد از سطح الکترود، در ماه های خشک سال می شود. استفاده از تولیدات این شرکت در مناطق سنگی و کوهستانی می تواند احیای مجدد سیستمهای زمین را به راحتی میسر نماید وهمین امر موجب کاهش قیمت تمام شده در پروژه ها گشته و اجرای آن را نیز مقرون به صرفه می نماید . مواد ژله ای یا پودری این شرکت به دلیل ماندگاری بالا از ایجادتغییرات شدید مقاومتی که به دلیل پدیده تغییر فصول می باشد جلوگیری کرده و در کاهش شدید مقاومت سیستم زمین بسیار تاثیر گذاراست.

مواد کاهنده مقاومت سیستم زمین ، دستیابی به مقاومت مناسب به هنگام گذر جریان الکتریکی از سیستم های زمین را با عملکرد خوب خود فراهم نموده و هدف اصلی سیستم زمین که همان حفاظت از جان انسان و تجهیزات می باشد را محقق می سازد. مشخصه ضروری زمین در مباحث سیستم زمین مقاومت ویژه خاک (اهم متر) است و نشانگر مقاومتی است که در هنگام عبور جریان الکتریکی در هر متر مکعب ایجاد می شودو عوامل متعددی نیز مانند دما، رطوبت، میزان نمک موجود بر روی آن تاثیر گذار خواهد بود. بنا بر این برای کاهش مقاومت و پایدار نمودن میزان مقاومت، استفاده از مواد کاهنده تولیدی این شرکت در مدل های پودری و ژله ای پیشنهاد می گردد. این مواد، رسانایی زمینی را که در آن الکترود های سیستم زمین دفن یاکوبیده شده اند افزایش داده ودر نتیجه کاهش چشمگیر مقاومت خاک حاصل می گردد. از دیگر مزایای این مواد می توان به قدرت بالای جذب و نگهداری رطوبت اشاره کرد، همچنین قدرت چسبندگی زیاد این مواد غیر خورنده به الکترود مانع از جدا شدن مواد از سطح الکترود، در ماه های خشک سال می شود. استفاده از تولیدات این شرکت در مناطق سنگی و کوهستانی می تواند احیای مجدد سیستمهای زمین را به راحتی میسر نماید وهمین امر موجب کاهش قیمت تمام شده در پروژه ها گشته و اجرای آن را نیز مقرون به صرفه می نماید . مواد ژله ای یا پودری این شرکت به دلیل ماندگاری بالا از ایجادتغییرات شدید مقاومتی که به دلیل پدیده تغییر فصول می باشد جلوگیری کرده و در کاهش شدید مقاومت سیستم زمین بسیار تاثیر گذاراست.

به آموج فرآیند خوش آمدید