بازبینی های دوره ایی سیستم های ارت و حفاظت در برابر صاعقه

بازبینی سیرپروتک صاعقه‌گیر ارت‌ cirprotec

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه حوزه کاربرد گسترده ایی دارد: نفت گاز پتروشیمی

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

بازرسی و نگهداری

الف-6-1-جدول زمان‌بندی تست‌های دوره‌ای

هر سیستم حفاظت در مقابل صاعقه می‌بایستی پس از هر بار اصابت صاعقه و یا به صورت دوره‌ای 30F مورد بازبینی وتست قرار بگیرد.

پروژه‌هايي با حساسيت بالا

بازبيني كامل(سال)

بازبيني كامل

(سال)

بازبيني چشمي

(سال)

كلاس حفاظتي

1

2

1

کلاس 1و2

1

4

2

کلاس 2و3

 

 

جدول بالا جدول زمان بندی بازبینی دوره ای براساس کلاس حفاظتی

 

نكته 1- درمناطق پرخطر و قابل انفجار، بازبيني چشمي بايد هر شش ماه يكبار انجام شود.

 

نکته2- از آنجا که جایگاه CNG  منطقه پرخطر محسوب مي شودودارای حساسیت بالایی است ،لذا کلاس حفاظتی یک بوده و هر 6 ماه يكباربايد بازبيني چشمي و هر یک سال یکبار بازبینی كامل صورت پذيرد.

 

نكته3-منظور از بازبيني كامل، بازبيني چشمي و تست توسط دستگاه‌هاي اندازه‌گيري مي‌باشد.

 

این تست می‌بایست سه قسمت اصلی سیستم را در برگیرد:

1. تست صاعقه گیر: بوسیله دستگاه تست دیجیتالی پرتابل برند cirprotec اسپانیا جهت تست صاعقه‌گیرهای برند مذکور

2. هادی میانی: از طریق بازبینی چشمی جهت بررسی خوردگی، زنگ زدگی و ...

3. مقاومت سیستم زمین متصل به هادی میانی:اندازه‌گیری با دستگاه ارت سنج مطمئن؛ مقاومت زمین نباید از مقدار مشخص شده در استاندارد بیشتر باشد.

 

بازرسی درحین انجام کار

کلیه تجهیزات درزمان خرید باید مورد بررسی فنی قرارگیرند و پس از کسب تاییدیه لازم از واحد بازرسی فنی به محل پروژه ارسال گردد.

درزمان اجرا نیز باید ناظر مربوطه درمحل حضور داشته و مراحل اجرا را مطابق با موارد استاندارد بررسی نماید و درنهایت چک لیست مربوطه تهیه گردد.

 

بازرسی پس از انجام کار

درپایان کار نیز ناظر مربوطه کلیه موارد را مطابق با استاندارد مورد بررسی قرارداده و تست‌های لازم را باید انجام دهد.

 

تست به صورت دوره‌ای، تهیه چک لیست و ثبت بازبینی‌های دوره‌ای

مطابق با جدول استاندارد سیستم حفاظت دربرابر صاعقه باید به صورت دوره‌ای مورد تست قرارگیرد و صورتجلسه‌های مربوطه باید پس از تهیه، بایگانی گردد تابه عنوان سابقه سیستم برای سالیان متمادی قابل استناد باشد.