برگزاری جلسات آموزشی سیستم های ارت و حفاظت در برابر صاعقه

ارتینگ,صاعقه گیر

برگزاری جلسات آموزشی ارتینگ، صاعقه گیر و حفاظت داخلی

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

برگزاری صدها ساعت کلاس آموزشی برای ارگان های مختلف در زمینه های ارتینگ، محافظت در برابر صاعقه، حفاظت داخلی و ...

تمامی مطالب عنوان شده در جلسات آموزشی برگرفته از استانداردهای معتبر بین المللی بوده و در راستای بهبود بخشیدن به سطح 

علمی و عملی جامعه مهندسی کشور  تلاش می شود.

همکاران محترم می توانند در صورت نیاز به کلاس های آموزشی برای ارگان و یا اداره خود و یا حضور شخصی در جلسات آموزشی دوره ای شرکت آموج فرایند با شرکت تماس حاصل فرمایند.