انواع سیستم توزیع بر اساس نوع اتصال زمین

ارت TN-S TN-C TN-C-S TT IT

انواع سیستم‌های توزيع مورد استفاده عبارتند از :TN-S ,TN-C ,TN-C-S ,TT ,IT

به آموج فرآیند خوش آمدید

  چهار‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ | 15:50   0 نظر   538 بازدید

 

انواع سیستم‌های توزيع مورد استفاده عبارتند از :TN-S ,TN-C ,TN-C-S ,TT ,IT

توضیحات:

حرف اول رابطه سیستم رابا زمین نشان می‌دهد:

T: اتصال مستقیم یک نقطه از سيستم با زمین

I: همه بخش‌های برقدارسيستم از زمین جدا شده‌اند یا به وسیله یک امپدانس به زمین متصل شده‌اند.

حرف دوم رابطه بخش‌های هادی در دسترس(بدنه تجهيزات) با زمین را نشان می‌دهد:

T: اتصال مستقیم الکتریکی بدنه تجهيزات به زمین و مستقل از ارت سیستم

N: اتصال مستقیم الکتریکی بدنه تجهيزات بهنول (در سیستم‌های a.c.، نقطه ارت سیستم همان نقطه نول است) اگر نقطه نول موجود نباشد، یک هادی فاز خواهد بود.

حروف بعدی ارتباط بين هادی‌های نول و هادي ارت حفاظتی را مشخص می‌کند:

S: هادي‌هاي نول و ارت حفاظتي ازيكديگر مجزا هستند.

C: هادي‌هاي نول وارت حفاظتي مشترك هستند (هادی PEN).


لینک های مرتبط